گفتگو

صدای مردم برنامه ای از سوزی یاشار ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳