گفتگو

سخنان رضا پهلوی جمع ایرانیان مقیم تورنتو – کانادا خردادماه ۱۳۹۲ بیان دیدگاههای شورای ملی ایران