بیانیه ها

اعلام یک هفته عزای ملی در اعتراض به کشتار جمعی زندانیان

نوزهم آبان هزار و سیصد و نود و دو بیانیه شورای ملی ایران در پشتیبانی از اعلام یک هفته عزای ملی در ایران در اعتراض به کشتار جمعی زندانیان 
نه به اعدام، نه به خشونت، و نه به جنایت علیه بشریت در ایران 
بدینوسیله به اطلاع هم میهنان گرامی می رساند که شورای ملی ایران، ضمن محکوم کردن مجازات اعدام، همبستگی و حمایت خود را ازدعوت و پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی دراعتراض به اعدام بهترین فرزندان ایرانزمین بعنوان هشداری برای جلوگیری از تکرار فاجعه کشتارجمعی زندانیان در تابستان ١٣۶٧بمثابه مصداق بارز جنایت علیه بشریت و قتل عمد مردم ایران از سوی رژیم متجاسر جمهوری اسلامی و اعلام یک هفته سوگواری ملی از ٢۵ آبان تا ٢ آذر ماه ١٣٩٢ اعلام می دارد. 
همچنین شورای ملی ایران، براساس بند هفتم منشور شورای ملی، خواستار لغو مجازات اعدام و منع هرگونه شکنجه بوده و همگام با مردم ایران، خود را در سوگ از دست دادن تعدادی از هموطنان زندانی بلوچ که حکومت جمهوری اسلامی به خاطر انتقامجویی ازکشته شدن مرزبانان توسط مزدوران جیش العدل، آنها را بطور دسته جمعی به قتل رسانیده ، شریک دانسته وبا خانواده های داغدار آنان، همدردی می نماید.بدیهی است این همدردی شامل همه ی خانواده هایی میگردد که در چهار گوشه کشورمان ، اعم از هموطنان کرد و آذری وعرب و..با از دست دادن بهترین فرزندان این مرز و بوم به سوگ نشسته اند. 
حاکمیت جمهوری اسلامی، از ابتدا با وعده های دروغین رفاه دنیوی و معنوی، قدرت را در دست گرفته و با نام خدا و دین، به زندانی کردن، شکنجه و کشتار هموطنان و مخالفین خود، پرداخته و طی ۳۴ سال این ماشین قتل و کشتار و شکنجه لحظه ای از کار نیافتاده است. 
لذا شورای ملی ایران، دراین برهه حساس و تاریخی کشورمان،ضمن تاکید بر اتحاد و همبستگی ملی،دراعتراض به این کشتار و جلوگیری از جنایات بیشتر،و درسوگ فرزندان از دست رفته خود بصورت یک خانواده متحد و یکپارچه، در روز های فوق عزای ملی برگزارنموده و ازهمه ی هم میهنان دعوت میکند، دراعتراض باین کشتار جمعی در کنار خانواده های عزیز از دست داده و داغدار،ما را همراهی نمایند. 
دفتر سیاسی – شورای ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد