بیانیه ها

بیانیه: آزادی برخی از زندانیان سیاسی

خبر شادی آور آزادی شماری از زندانیان سیاسی، دست اندرکاران شورای ملی ایران را نیز همچون بسیاری از کنشگران آزادی خواه و عدالت جو به وجد آورد. ایستادگی و پایداری این گرامیان آزادمنش بر اصول و باورهای انسانی و ملی خویش همراه با فشار افکار عمومی بیدار جامعه، به عقب نشینی نظام و رهایی این شهروندان دلاور و حق طلب انجامید. می توان با اعمال فشار پیوسته بر نظام اسلامی، آن را باز هم به عقب راند و شاهد آزادی زندانیان بیشتری و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده هایشان بود. 

شورای ملی ایران بر این باور است که پایمردی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بر خواسته های حقوق بشری خود و پافشاری ملت بر مطالبات بحق خود، دستاوردهای بیشتری را برای دلسوزان مُلک و ملت به همراه خواهد داشت و سرانجام، پیروزی نهایی ملت ایران بر حکومت ایران ستیز جمهوری اسلامی را سبب خواهد شد. 

شورای ملی ایران بر بنیاد منشور هفده گانه خود، کشوری بدون زندانی سیاسی، دینی و عقیدتی را طلب می کند. ایرانی را آرزومندیم که در آن هیچ مادر و پدری، غمگسار فرزند زندانی خود به دلیل باورهایش نباشند. ایرانی را در رویاهایمان تصویر می کنیم که در آن هیچ کودکی چشم انتظار مادر و یا پدر دربند خویش نباشد. ما ملت رنج کشیده و دردمندی هستیم. ایران و ایرانی سزاوار بزرگی، نیکبختی، رفاه و سرفرازی است. آستینهای همت را بالا زنیم و دست اتحاد به هممیهنان خود بدهیم. 

دفتر سیاسی شورای ملی ایران
۳۰ شهریور ۱۳۹۲