پیام ها

درگذشت افشین اسانلو

به نام کارگران و زحمت کشان ایران 
۵ تیر ماه ۱۳۹۲ 

شورای ملی ایران، درگذشت افشین اسانلو فعال جنبش کارگری زندانی در زندان رجایی شهر را به همه مردم ایران، به همه زحمت کشان و فعالین کارگری و به ویژه به خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و بار دیگر نقض حقوق انسانی و جنایت اعمال شده بر کارگران زحمت کش سرزمینمان توسط نظام جمهوری اسلامی را محکوم می نماید. 
در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا کارگران و زحمت کشان حق تجمع و گردهمایی برای بیان مطالبات خود را دارند، در ایران تشکل های مستقل کارگری تحت شدیدترین فشارها از سوی حاکمان نظام مستبد دینی کشورمان همواره با موج گسترده دستگیری، زندان، شکنجه، اخراج و خشونت روبرو شده اند. فعالین سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری تنها به دلیل بیان حقوق انسانی خویش، روزگار را در زندان ها به سر می برند. 
افشین اسانلو تنها به جرم تشکیل یک گردهمایی به دور از خشونت محکوم به زندان می شود و در نهایت تاسف، درحالی که مسئولیت جان او با مسولین زندان و قاضی ناظر بوده، به بهانه نبود امکانات پزشکی، زیر آزار و اذیت و شکنجه در زندان رجایی شهر، جان خود را ازدست می دهد. 
این بی حرمتی به حقوق انسانی تمامی کارگران ایرانی است که یک فعال مدنی که تنها خواستار احقاق حقوق کارگران است، در دادگاه غیر منصفانه به زندان محکوم شوند، مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار بگیرند و از ساده ترین حقوق انسانی، چون حق دسترسی به پزشک محروم باشند.
شورای ملی ایران، با ارسال نامه ایی به آقای احمد شهید، خواستار رسیدگی به پرونده قتل ناجوانمردانه افشین اسانلو در زندان رجایی شهر و وضعیت زندانیان و فعالین کارگری در ایران شده است. 

تا آزادی تمامی زندانیان سیاسی ـ عقیدتی
شورای ملی ایران