بیانیه ها

بیانیه: شورای ملی ایران اول تیرماه ۱۳۹۲

اول تیرماه ۱۳۹۲
دست در دست هم دهیم به مهر         _____                  میهن خویش را کنیم آباد

شورای ملی ایران به حرکت و خواست مردم ایران در راستای حصول به شرایطی که  انتخابات  آزاد در ایران برگزار شود، اعم از کسانیکه در انتخابات اخیر حاکمیت، رای خودرا بنوعی در جهت مخالفت با اصل ولایت فقیه دادند یا آنان که چنین انتخابات   فرمایشی   و غیر آزاد را  تحریم نموده،احترام گذاشته، هر دو حرکت هم میهنان عزیزمان را در راستای تحقق این آرزوی  بزرگ  ملت ایران دانسته، اطمیناندارد، تداوم این قبیلمبارزات مدنی سرانجام راهگشای یک انتخابات واقعی و آزاد و گزیدن نمایندگان منتخب  مردم  برای تعیین تکلیف نهایی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و تحقق آرمان های  ملت  ایران برای حصول به دموکراسی و سکولاریسم و تحقق اندیشه برتری حقوق بشر بر  تمامی  قوانین  مدنی و عرصه های مختلف زندگی ایرانیان در آینده ای نه چندان دور خواهد بود.

این شورا ضمن تبریک پیروزی های اخیر ملت ایران اعم از آنچهکه در صحنه ورزشی رخ داد و یا در انباشت انرژی پاک و سیال مردمی بصورت  جمعی   در صحنه های پر شور شادی و شعف و لذت بردن از زندگی این جهانی تحقق  یافت و به شعار های حداقلی رهایی زنان از قید و بند های قرون وسطایی و آزادیزندانیان و احترام به اراده ملی بسنده شد،  خود را متعلق به مردم ایران از هر قشر و طبقه و نحله  فکری  دانسته  عزم خود را جزم نموده تا حصول به شرایط انتخابات آزاد، در جهت اهداف  ملت  ایران حرکت نماید.<o:p></o:p>
—————
بدیهی است هم میهنان با توجه به تجربه ریاست جمهوری خاتمی  در  ۱۳۷۶  بنا ندارند که در خانه نشسته منتظر اقدام روحانی برای تحقق آمال وانتظاراتشان باشند.خواست  حاکمیت همچون گذشته این است که پتانسیل انرژی مردم را تخلیه نموده سپس آنرا نابود  نماید. مردم خود آگاهندکه انتظار از حاکمیت برای تغییر و ایجاد تحول انتظار بیهوده ای است که هرگز رخ   نخواهد      داد.<o:p>
در نتیجه تا فضای کنونی به سردی نگراییده، شایسته است  مطالبات  مردمی  از طریق گسترش شبکه های اجتماعی، اعم ازتشکل های کارگری معلمی دانشجویی و غیره تحقق یابد.<o:p>
پاینده ایران<
شورای ملی ایران

<photo id=”1″ /><photo id=”2″ />