گفتگو

مصاحبه سوزی یاشار با هموند شورای عالی آقای منصور کشفی

مصاحبه سرکار خانم سوزی یاشار، در تلویزیون اندیشه با جناب آقای دکتر منصور کشفی، عضو محترم شورای عالی در شورای ملی ایران درباره مسائل اقتصادی ایران
_____________
آقای دکتر کشفی، به بند سیزدهم منشور شورای ملی ایران می پردازند:
_____________
فراهم آوردن فضای آزاد و امن برای شالوده ریزی یک بازار آزاد با هدف افزایش توانایی های علمی و تکنولوژی کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران بر اساس توزیع عادلانه ثروت به منظور استقرار

عدالت اجتماعی و بالابردن سطح رفاه عمومی بکارگیری تجربه های اقتصادی ایران و جهان در خدمت تامین توسعه پایدار،