گفتگو

مصاحبه سخنگوی شورای ملی ایران با کریستیان ملار و سیلویان بلتران

گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، سخنگوی شورای ملی ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۲ – ۷هفتم فوریه ۲۰۱۴
مجریان: کریستیان ملار و سیلویان بلتران
ساعت ۲۲:۳۰ شب به وقت ایران
۲۰:۰۰ شب به وقت اروپای مرکزی
موضوع : ایران فردا
شهر ویشی