گفتگو

حضور سخنگوی شورای ملی ایران در پالتاک

سخنگوی شورای ملی ایران، مهمان ویژه سایت پالتاک

______________
زمان: روز بیست و ششم فوریه، هفت اسفند ماه، ساعت بیست و سه به وقت اروپای مرکزی، یک و سی دقیقه بامداد، مکان تالار خبر پالتاک. 

این نشست توسط سایت پالتاک، تدارک دیده شده است


سخنرانی و برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود، و نمایندگان دیگر رسانه ها نیز حضور خواهند داشت.