کمیته موقت

بیانیه کمیته موقت هماهنگی پیرامون تاریخ برپایی مجمع موسس شورای ملی ایران

چهارشنبه۱۶ اسفند ۱۳۹۱
۶ مارس ۲۰۱۳

در پاسخ به انتظارات گسترده ملی و مردمی در داخل و خارج از ایران و در نظر داشتن وضعیت حساس کشور اعم از امور داخلی و یا تحولات منطقه ای، کمیته موقت هماهنگی و تدارکات برای تشکیل شورای ملی ایران، طی جلسه فوق العاده روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی (۵ مارس ۲۰۱۳ ) پس از ارزیابی تازه ترین پیشرفتهای تدارکاتی، نسبت به تعیین تاریخ برگزاری شکوهمند مجمع موسس شورای ملی ایران، اتخاذ تصمیم نمود. مجمع موسس شورای ملی ایران در روزهای۷ و ۸ اردییهشت ۱۳۹۲ برابر با ۲۷ و ۲۸ ماه آپریل در شهر پاریس برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این مجمع موسس شورای ملی ایران مطابق برنامه تدوین شده، براساس رای مستقیم امضاء کنند گان منشور پیشنهادی انتخاب خواهند شد.
در اجرای این طرح ملی، از روز ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۱، مطابق با ۸ ماه مارس۲۰۱۳ ، پیامهای الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی و دعوت از داوطلبان برای شرکت در انتخابات، بمنظور حضور در مجمع موسس شورای ملی ایران، برای امضاء کنند گان منشور ارسال میگردد.
کمیته موقت هماهنگی طی بیانیه های جداگانه، تدریجا جزئیات بیشتری را پیرامون نحوه برگزاری انتخابات و روشهای شرکت در این رویداد تاریخی در اختیار هموطنان قرار میدهد.
همزمان با اطلاع رسانی های الکترونیکی مستقیم و انتشار بیانیه های رسمی، بمنظور روشنتر ساختن روند برگزاری، مجمع موسس شورای ملی ایران از شبکه های رسانه ایی فارسی زبان پخش خواهد شد.

پاینده ایران و ملت ایران
کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران