کمیسیون های شورای ملی ایران

شورای ملی ایران دارای هشت کمیسیون می باشد :

  • کمیسیون کنش های خشونت پرهیز
  • کمیسیون آشتی ملی
  • کمیسیون حقوق بشر
  • کمیسیون فرهنگ و زیست بوم
  • کمیسیون روابط بین الملل
  • کمیسیون گذار
  • کمیسیون پژوهش،
  • کمیسیون رایزنی

کمیسیون ها بازوهای اجرایی وزیر نظارت دفتر سیاسی هستند وتصمیمات آن را اجرا می نمایند.