کمیسیون داوری

ماده 27.

کمیسیونداوری بر  فعالیت ها و عملکردهایتمام بخش هایشورایملّیایران از دیدگاهاساسنامه و اسناد مربوط به آننظارتمینماید.

همکاری همه بخش ها و هموندان شورای ملی ایران با این کمیسیون الزامی است و عدم همکاری با کمیسیون داوری و یا سرپیچی از احکام آن موجب از دست دادن عضویت در شورای ملی ایران می گردد.

هرموضوعیبایدبر پایهشرایطتعیینشدهدربندهای مواد 29و 30 اساسنامه و مواد مربوطه در آیین نامه اجرایی بهکمیسیونداوریارجاعدادهشود.اینکمیسیوننمیتواندموضوعیرابهخودارجاعدهد.

ماده 28.

کمیسیونداوری دارای چهار داور است:

  • یکداور توسطریاست شورای ملیتعیینمیشود
  • یکداور توسطدفترسیاسیتعیینمیشود
  • دو داورتوسطشورایعالیتعیینمیشوندوداورکلیکیازآنها است.

تنها داور کل می بایستی حقوق دان باشد و نسبت به  مهارتی که در انجام ماموریت خود بدان نیاز دارد تسلط  کامل داشته باشد.

 

داورکلّ مأموریتداردتاضمنیادآوریاساسنامه،مفادآنرابر پایهرویدادهاوشرایطتعبیرنماید.ویدرتصمیمگیریهایکمیسیونداوری شرکتنمیکند.درصورتعدمرعایت اساسنامهتوسطیکیازاعضا بر طبق ماده ۶ اساسنامه حاضر،داورکلمیتواندخواستاربرکناری عضوخاطیشود.

 

ماده 29.

 

کمیسیونداوری،  تنهادرصورتارجاعتوسطیکیاز بخش های مجاز شورای ملی ایران (ریاست شورای ملی، دفتر سیاسی و یا شورای عالی)  تصمیم گیری میکند.

تبصره 1- کمیسیون ها و دیگر بخش های شورای ملی می توانند از طریق دفتر سیاسی و یا شورای عالی موضوعی را برای رسیدگی به کمیسیون داوری ارجاع دهند.

تبصره 2 – کمیسیون داوری نمی تواند موضوعی را به خود ارجاع دهد و چنانچه داوران کمیسیون داوری در بخش های دیگر شورای ملی ایران هموند باشند در ارتباط با موضوعی که  قرار است به کمیسیون داوری ارجاع داده شود حق رای و اظهار نظر ندارند.

تبصره 3- بخش  مورد نظر تا هشت روز پس از مشاهده تخلف فرصت دارد تا شکایت نامه خود را به کمیسیون داروی  تقدیم کند.

تبصره 4- چنانچه اعضای فعال شورای ملی ایران از داور کل شکایت داشته باشند، می توانند موضوع را طبق پروسه ای که در آیین نامه اجرایی تعیین شده است به دفتر ریاست شورای ملی برای رسیدگی ارجاع دهند.

 

ماده 30.

رای کمیسیون داوری  قابلتجدیدنظرنیست.

بهمحضابلاغحکم،طرفینبی درنگموظّفبهرعایتمفادآنمیباشند.درغیراینصورت،سوییکهبهحکمکمیسیونحلاختلافاحترامنگذارددرمعرض برکناری ازشورایملّیایرانقرارمیگیرد.

 

 

 

ماده 31.

 

کمیسیونداوری  مسئولیت پیگیری  مرگویا عدم ادامه فعالیتریاست شورای ملی ایران ویاهمچنین مرگ هریکازهموندانشورایعالیودفترسیاسی به هر دلیلیرابرعهده دارد.

درصورت کناره گیری،عدم ادامه فعالیتویامرگریاست شورای ملی،  مجمععمومیفوقالعادهجهتبرگزیدنریاست جدیدتشکیلمیشود.

کناره گیری،عدم ادامه فعالیتویامرگ ریاست شورای ملیتوسطکمیسیونداوری  بهاعضایمجمععمومیابلاغمیشود.دراینشرایط،کمیسیونداوریبهشورایعالی دستور  فراخوانمجمععمومیفوقالعادهراابلاغمی نماید.