کمیسیون بین الملل

16

شرح وظایف کمیسیون بین الملل

 

ماده یک: زیر نظر داشتن سیاست خارجی رژیم، و رخدادهای مربوطه:

بند الف) کمیسیون بین الملل موظف است که رویدادهای بین المللی مرتبط با ایران و همچنین رخدادهای  مختلف در حیطه سیاست خارجی رژیم را زیر نظر بگیرد، اعمال فوق را با منافع مردم ایران تطبیق داده،  و به دفتر سیاسی و دبیرخانه ریاست شورای ملی، به صورت مرتب، گزارشات لازمه را ارایه کند.

ب) همچنین کمیسیون بین الملل می بایست با ایجاد یک کارگروه، پس از بررسی رخدادهای بین المللی مرتبط با ایران و اعمال رژیم در حیطه سیاست خارجی،  نسبت به تهیه پیش نویس بیانیه های مختلف و ارسال آنها به عنوان پیشنهاد به دفتر سیاسی اقدام نماید.

ماده دو- تهیه بولتن خبری شورای ملی ایران:

کمیسیون بین الملل موظف است که با زیر نظر داشتن رویدادهای بین المللی مرتبط با ایران و همچنین رخدادهای  مختلف در حیطه سیاست خارجی رژیم، آنها را با منافع ملی ایران تطبیق داده، و نسبت به تهیه یک بولتن اقدام کند. این بولتن می بایست شامل گزارشات مستند از ایران، تحلیل های مربوطه، واکنش ها و بیانیه های شورای ملی ایران باشد.

کمیسیون بین الملل موظف است که این بولتن را برای مسئولان وزارت امورخارجه (مرتبط با ایران)، نمایندگان پارلمان های دنیا، سازمان های بین المللی و رسانه های اثر گذار بین المللی ارسال نماید. (توضیحات بیشتر در ماده های بعدی این شرح وظایف ارایه گردیده است).

ماده سوم: ارتباط با نهادهای دولتی در کشورهای کلیدی و اثر گذار:

بند یکم: کمیسیون بین الملل موظف است که با وزارت خارجه  کشورهای مختلفن با اهداف زیر تماس حاصل نماید:

الف: معرفی شورای ملی ایران،

ب: رایزنی و جلب حمایت سیاسی چنین کشورهایی از اهداف شورای ملی  ایران.

از کشورهای زیر را می تواند به عنوان کشور کلیدی و اثر گذار یاد کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، کانادا، هند، برزیل و آمریکا، روسیه و کشورهای خاورمیانه.

بند دوم: همچنین کمیسیون بین الملل موظف است که مسئولین وزارت امور خارجه در کشورهای کلیدی  و اثر گذار دنیا را شناسایی کرده و نسبت به ایجاد یک لیست رایانامه (میلینگ لیست) به منظور برقراری ارتباط مستمر با آنها، ارسال بولتن شورای ملی ایران (موضوع ماده دو)  و بیانیه های شورای ملی ایران، اقدام نماید.

ماده چهار: ارتباط با پارلمان کشورها

بند یکم: کمیسیون بین الملل موظف است که با نمایندگان پارلمان های کشورهای کلیدی و اثر گذار با اهداف زیر تماس حاصل نماید:

الف: معرفی شورای ملی ایران،

ب: رایزنی و جلب حمایت سیاسی نمایندگان پارلمان چنین کشورهایی از اهداف شورای ملی  ایران.

از کشورهای زیر را می تواند به عنوان کشور کلیدی و اثر گذار یاد کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، کانادا، هند، برزیل و آمریکا، روسیه و کشورهای خاورمیانه.

بند دوم :همچنین کمیسیون بین الملل موظف است که با برقرار ارتباط با این نمایندگان، طرح طومار بین المللی به امضای نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف دنیا،  برای برگزاری انتخابات آزاد (مطابق با تعاریف شورای ملی ایران) را دنبال نماید.

بند سوم: همچنین کمیسیون بین الملل موظف است که با شناسایی نمایندگان کمیسیون خارجه پارلمان های مختلف دنیا، علی الخصوص نمایندگانی که در زمینه ایران مسئولیت دارند، و ایجاد یک لیست رایانامه (میلینگ لیست) نسبت به ارسال بولتن شورای ملی ایران و بیانیه های شورای ملی ایران، اقدام نماید.

ماده پنج: نهادهای سیاسی بین المللی

کمیسیون بین الملل، موظف است که با نهادهای بین المللی، همچون شورای بین المجالس و یا سازمان ملل ارتباط برقرار کند، و ضمن معرفی شورای ملی ایران، حمایت آنها را برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران (طبق تعریف شورای ملی ایران) جلب نماید.

همچنین کمیسیون بین الملل، موظف است که نسبت به ارسال بیانیه های شورای ملی و بولتن شورای ملی ایران، اقدام نماید.

ماده شش: نهادهای بین المللی حامی دمکراسی:

کمیسیون بین الملل، موظف است که نسبت به شناسایی و ایجاد ارتباط با چنین سازمان هایی اقدام نماید. افراد مسئول و مرتبط با مسایل ایران را شناسایی کرده، و همچنین بولتن و بیانیه های شورای ملی ایران را برای آنها ارسال نماید.

ماده هفت: شناسایی رسانه های اثر گذار بین المللی:

کمیسیون بین الملل موظف است با رسانه های اثر گذار بین المللی (خبرگذاری، روزنامه های مهم و یا دیگر رسانه ها)، ارتباط برقرار کرده، شورای ملی را معرفی نماید و نسبت به ارسال بولتن شورای ملی ایران، بیانیه های شورای ملی ایران اقدام لازم را مبذول دارد

ماده هشت: ایجاد ارتباط با اپوزسیون کشورهای منطقه:

ایجاد ارتباط با اپوزسیون دمکرات و سکولار  کشورهای منطقه و کشورهایی که مردم قربانی رژیم جمهوری اسلامی هستند، معرفی شورای ملی ایران و رایزنی با آنها.

ماده هشت: ایجاد ارتباط با آزادی خواهان دنیا:

ایجاد ارتباط با آزادی خواهان دنیا، همچون آنگ سانگ سوچی، رایزنی با آنها و معرفی شورای ملی به آنها و جلب حمایت آنها.

ماده نهم:

هر وظیه دیگری که  دفتر سیاسی در آینده به کمیسیون بین الملل واگذار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید