پیوستن به ما

لوگو شورای ملی ایران ب

 

شورای ملّی ایران متشکل است از :

یک-هموندان فعال: هموندان فعال، که دریکی از بخش های شورای ملی تا زمان برگزاری مجمع عمومی پیش رو فعال اند و در پرداخت حق عضویت به روز هستند. این هموندان در جلسات کمیسیون ها یا کمیته های محلی، و یا مجمع عمومی شرکت می کنند و می توانند نامزد عضویت در دفتر سیاسی، شورای عالی یا ریاست شورای ملی ایران شوند

دو-هموندان ساده: هموندان ساده، که به منشور شورای ملّی ایران باور دارند و در پرداخت حق عضویت به روز هستند؛

سه-هموندان نیکوکار: هموندان نیکوکار، که از فعالیت های شورای ملّی ایران پشتیبانی مالی می نمایند

.
—————

.

      شرایط پیوستن به شورای ملی ایران به عنوان هموند ساده:
 • یک-  امضای منشور شورای ملی ایران، و باورمند به هفده بند آن.
 • دو- پرداخت حق هموندی و به روز بودن.
 • سه- تکمیل فرم مربوطه برای هموندی.
 • چهار-تعهد کتبی مبنی بر رعایت اساسنامه (و آیین نامه اجرایی)

.

.
—————

.

  شرایط پیوستن به شورای ملی ایران به عنوان هموند فعال:

یک- فعالیت مستمر در یکی از بخش های شورای ملی، تا زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی.

دو- پرداخت حق هموندی و به روز بودن.

سه- تکمیل فرم های مربوطه.

چهار- ارائه مدارک شناسایی خود به کمیسیون داوری.

پنج-تعهد کتبی مبنی بر نداشتن هیچ گونه سو پیشینه و محکومیت به دلیل ارتکاب جرایم مالی و یا بر ضد اشخاص با تایید کمیسیون داوری شورای ملی ایران

شش- معرفی از سوی سه هموند فعال

.

 • ______________________
 • .
 • .
  • ______________________
  • [rev_slider manshour]