نافرمانی مدنی

[rev_slider decadenaghz]

معرفی کمیسیون نافرمانی مدنی و شرح وظایف آن

معرفی  کمیسیون  نافرمانی  مدنی  و  شرح  وظایف  آن:

ماده  یک:  کمیسیون  نافرمانی  مدنی

بند  الف)  کمیسیون  نافرمانی  مدنی  موظف  است  که  رویدادهای  مرتبط  با  ایران  و  همچنین  رخدادهای  گوناگون  در  حیطه  سیاست  داخلی  را  زیر  نظر  بگیرد  و  آنها  را  با  برنامه  ها  و  جنبش  های  نافرمانی  مدنی  تطبیق  دهد.  برهمین  اساس  با  برنامه  ریزی  و  تعیین  پروژه  های  مشخص،  لیست  پروژه  های  اجرایی  را  به  دفتر  سیاسی  و  دبیرخانه  ریاست  شورای  ملی،  هر  سه  ماه  ارایه  کند.

ب)  کمیسیون  نافرمانی  مدنی  می  بایست،  با  ایجاد  کارگروه  های  گوناگون  به  امور  زیر  بپردازد:

 • سالنامه  سال  پیش  روی،
 • لیست  سازمان  های  بین  المللی  مربوط  به  جنبش  های  نافرمانی  مدنی
 • جمع  آوری،  مطالعه  و  بررسی  همه  جنبش  های  نافرمانی  مدنی  انجام  شده  در  طول  تاریخ،  بمنظور  تطبیق  با  جنبش  های  درون  مرز،
 • تهیه  و  تدوین  سناریو  برای  ساخت  فیلم  های  آموزشی  و  ایجاد  انگیزه  در  مردم،
 • برنامه  ریزی  و  هماهنگی  پروژه  های  جنبش  نافرمانی  مدنی  براساس  سالنامه  تهیه  شده  و  حوادث  غیرقابل  پیش  بینی  در  درون  کشور،
 • برنامه  ریزی  پروژه  ها  و  برنامه  هایی  اجرایی  که  پل  ارتباطی  بین  ایرانیان  درون  و  برون  مرز  ایجاد  کند،
 • تیه  وتدوین  مطالب  نافرمانی  مدنی  به  دور  از  خشونت  و  ارائه  به  روابط  عمومی  برای  خبرنامه  شورای  ملی  ایران  بصورت  هفتگی،

ماده  دوم:  شبکه  سازی  در  درون  کشور:

کمیسیون  نافرمانی  مدنی  موظف  است  در  درون  کشور  به  ایجاد  شبکه  های  گسترده  زیرزمینی  بپردازد.  در  این  بخش،  شبکه  ها  بنا  بر  تئوری  گراف  در  سطح  های  گوناگون  انجام  می  شود.  افراد  درون  مرز  با  کدشماره  ملی  خود  شناسایی  می  شوند  و  هیچ  کدام  با  هم  در  ارتباط  مستقیم  نخواهند  بود.

در  این  مدل  (Multi-Level  Force-Directed  Layout  )  هر  گره  یک  شبکه  محسوب  می  شود.  هرگدام  از  گره  ها  با  شبکه  خود  (خانواده،  دوست،  آشنا،  همکار،  سندیکا  و    دیگر)  درتماس  می  باشند.

در  این  میان  وظیفه  کمیسیون  نافرمانی  مدنی  بسیار  سنگین  می  باشد.  زیرا  موظف  به  حفظ  امنیت  افراد  در  درون  کشور  می  باشد  و  عدم  رعایت  پروتکل  از  جانب  هریک  اعضا،  به  کمیسیون  داوری  رجوع  داده  می  شود  تا  عضویت  فعال  آن  فرد  لغو  شود.

شبکه  های  مهم  جهت  تشکیل  و  ایجاد  ارتباط  به  شرح  زیر  می  باشد.

 • زیست  بوم،
 • میراث  فرهنگی،
 • سندیکاها،
 • کمپین  نه  به  اعدام،
 • کمپین  های  زنان:  یک  میلیون  امضا،  نه  به  پوشش  اجباری،  مادران  پارک  لاله،  دیگر،
 • خانواده  های  قربانیان  خشونت،
 • جامعه  روحانیت  و  کنشگران  ادیان  گوناگون  و  دگر  اندیشان،
 • کنشگران  سیاسی  و  مدنی  درون  مرز  و  ایجاد  تشکل  های  فعال  زیرزمینی  و  هماهنگی  با  کنشگران  برون  مرز،
 • دیگر  موارد.

ماده  سوم:  روابط  عمومی

بند  الف)  کمیسیون  نافرمانی  مدنی  موظف  است  که  رویدادهای  مرتبط  با  ایران  و  پروژه  های  در  دست  اجرا  را  به  روابط  عمومی  جهت  انتشار  ارائه  داده  و  در  رابطه  تنگاتنگ  با  این  کمیسیون  همکاری  کند.

بند  ب)  تهیه  و  تدوین  سناریو  های  گوناگون  برای  ایجاد  اعتماد  و  انگیزه  به  روابط  عمومی  برای  ساخت  فیلم  های  کوتاه،

بند  ج)    خبرنامه  های  تهیه  شده  در  روابط  عمومی  را  موظف  است  که  به  انتشار  و  پخش  از  طریق  شبکه  های  درون  مرز  انجام  دهد.

ماده  چهارم:  ارتباط  با  نهادهای  شورای  ملی

کمیسیون  نافرمانی  می  بایست  با  همه  کمیسیون  ها  و  بخش  های  دیگر  شورا  در  ارتباط  باشد  تا  بتواند  هماهنگی  های  لازم  را  بمنظور  اجرای  برنامه  های  تهیه  شده  در  دیگر  بخش  ها  در  درون  و  برون  کشور  میسر  سازد.

ماده  پنجم:  مسئول  کمیسیون  نافرمانی  مدنی

 • تشکیل  نشست  های  مرتب  با  هموندان  کمیسیون  نافرمانی  مدنی،  تقسیم  کار،  تهیه  گزارش  و  ارسال  به  دبیرخانه،
 • مصاحبه  و  عضوگیری  با  هماهنگی  با  کمیسیون  داوری،
 • ارائه  لیست  به  روز  شده  هموندان  با  همه  اطلاعات  به  دفتر  سیاسی،
 • نظارت  و  پیگیری  پیشرفت  امور  پروژه  های  کمیسیون  نافرمانی  مدنی،
 • ایجاد  هماهنگی  بین  این  کمیسیون  با  دیگر  بخش  های  شورای  ملی  ایران،
 • پیگیری  و  هماهنگی  مستمر  با  دو  رابط  دفتر  سیاسی  در  این  کمیسیون،
 • پیگیری  پیشرفت  امور  با  دبیراجرایی  و  مسئول  دبیرخانه،

[rev_slider laborday]