معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه

اعلامیه اتحادیه بین المجالس درباره  معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه

تصویب شده به اتفاق آرا در اجلاس یکصد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه بین المجالس
پاریس ۲۶ مارس ١٩٩٤

[rev_slider 154FINALVER]