مرکز اداری – بخش تکنولوژی

بخش تکنولوژی شورای ملی ایران،‌زیر نظر مرکز اداری دفتر سیاسی توسط افراد زیر اجرا می شود:

 

 

مهرداد شکری نسب (ماروین)

مدیر بخش تکونولوژی، مدیر و راه انداز وب سایت،‌ برنامه ریز استراتژی شبکه های اجتماعی، مدیر امنیت سرور و وب سایت، مدیر فنی برگزاری مجمع

 

 

 

 

واهیک باقومیان

مدیر شبکه های اجتماعی

 

 

نیلوفر غلامی

روزنامه نگار و نویسنده وب سایت و شبکه های اجتماعی

 

 

ایمی ادلر

مجری نگهداری و به روز رسانی وب سایت

 

 

اشتون اسمیت

مجری امنیت و نگهداری سرور