معرفی مرکز اداری

مرکز اداری، قلب اداری شورای ملی ایران است که از چهار نهاد مختلف تشکیل شده است:

  • دبیرخانه،
  • بخش روابط عمومی و رسانه،
  • بخش مالی و اداری،
  • بخش تکنولوژی،
  • خانم زرین محی الدین، هموند دفتر سیاسی، مسوول مرکز اداری شورای ملی ایران است.

شورای ملی ایران دارای یک مرکز اداری شامل چهار بخش می باشد. دفتر سیاسی، یک تن از هموندان خود را بعنوان مسئول مرکز اداری برمی گزیند.

بند 1. وظیفه مسئول مرکز اداری، هماهنگی و پیگیری بین چهار بخش مرکز اداری می باشد.

بند 2. مسئول مرکز اداری بر پایه تصمیمات دفتر سیاسی تصمیم گیری می کند و به آن دفتر پاسخگو می باشد.

بند 3. مسئول هر بخش از مرکز اداری، از سوی دفتر سیاسی تعیین می شود.

بند 4. مسئول هر بخش از مرکز اداری موظف به اجرای تصمیمات دفتر سیاسی می باشد و در مرحله نخست به مسئول مرکز اداری پاسخگو می باشد و در صورت نارسائی، از سوی دفتر سیاسی جایگزین می شود.

بند 5. وظایف مرکز اداری را دفتر سیاسی تعیین می کند.

بند 6. مسئول مرکز اداری و مسئولین هر بخش از مرکز اداری بر اساس این بند، محرم اسرار و حافظ و نگهدار اسناد، مدارک، مکاتبات و مکالمات و فایل های صوتی و مطالب و موضوعات درون سازمانی و تشکیلاتی و هر آنچه که متعلق به شورای ملی ایران است می باشند و موظف هستند هرگز تحت هیچ شرایطی در دوران عضویت در شورای ملی و پس از آن، اسناد، مدارک، مکاتبات و مکالمات، و فایل های صوتی سری و محرمانه و هر آنچه را که محرمانه قلمداد گشته اند را انتشار ندهند و یا عمدا و یا سهوا و یا در اثر سهل انگاری در دسترس فرد، افراد، گروه، حزب، سازمان، رسانه، دولت ها، و یا سازمان ها و نهاد های اطلاعاتی قرار ندهند. در صورت نقض این بند آیین نامه شورای ملی ایران، فرد و یا افراد خاطی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1. دستور و صورت نشست ها، فایل صوتی نشست ها، و مکالمات و مکاتبات بین هموندان و بین بخش های شورای ملی تماما محرمانه محسوب می شوند.

تبصره 2.  هر موضوعی که می بایستی محرمانه شمرده شود نیز لازم است با واژه “محرمانه” در تیتر، سوژه و یا بالای برگ بصورت واضح و خوانا مشخص گردد.

بند 7. مسئول هر بخش موظف است گزارش کامل عملکرد بخش خود را ماهانه به مسئول مرکز اداری ارائه دهد و دفتر سیاسی را در رونوشت قرار دهد.