مبالغ دریافتی

 

شورای ملی ایران، یک تشکیل کاملا مستقل است، و با شفافیت صد در صد اداره می شود.

 

ایران پریشیده امروز تنها با همکاری، همدلی و همیاری ملت ایران نجات می یابد، به منظور شفافیت بیشتر و استقلال، این شورا از هیچ منبعی بیگانه کمک مالی قبول نمی کند و تنها تکیه آن بر روی شهروندان آزادی خواه ایرانی است.

قبل از تشکیل مجمع موسسان و به ثبت رسیدن شورای ملی ایران، کمیته موقت از مردم ایران دعوت کرد تا با کمک های مالی خود، هزینه های تشکیل، ثبت و شروع به کار شورای ملی ایران را تامین کنند.

برای اولین بار، شبکه های تلویزیونی سیاسی، به صورتی متحد و یکپارچه، وارد میدان شدند و با معرفی شورای ملی ایران، از شهروندان ایرانی سرتاسر دنیا خواستند تا با کمک های مالی خود، ضمن حفظ استقلال شورای ملی، زمینه تشکیل این نهاد به صورت آبرومندانه را فراهم کنند.

با حضور پر رنگ و پر شوق مردم، قریب چهارصد هزار دلار پول جمع آوری شد.

سیاست کلی شورای ملی ایران بر این است تا با انتشار شفاف ریز هزینه های خرج شده، شان شورای ملی ایران را به عنوان یک نهاد کاملا مستقل حفظ کند.

هر شش ماه یکبار، گزارش هزینه های شورای ملی ایران، به استحضار همگان می رسد.