فرم هموند فعال

لوگو شورای ملی ایران ب

 

هموند فعال در مجمع عمومی شرکت می کند؛ حق رای دادن و رای گرفتن دارد؛ و می تواند در مجمع عمومی آتی، خود را نامزد دفتر سیاسی، شورای عالی و ریاست شورای ملی کند. هموند فعال در کمیسیون ها و کمیته ها حق رای دارد.

 

شرایط هموند فعال:

یک- فعالیت مستمر در یکی از بخش های شورای ملی، تا زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی.

دو- پرداخت حق هموندی و به روز بودن.

سه- تکمیل فرم های مربوطه.

چهار- ارائه مدارک شناسایی خود به کمیسیون داوری.

پنج-تعهد کتبی مبنی بر نداشتن هیچ گونه سو پیشینه و محکومیت به دلیل ارتکاب جرایم مالی و یا بر ضد اشخاص با تایید کمیسیون داوری شورای ملی ایران

شش- معرفی از سوی سه هموند فعال

پروسه پذیرفته شدن به عنوان هموند فعال از طریق کمیسیون ها ویا بخش های مرکز اداری شورای ملی ایران:

  • پس از تکمیل فرم های مربوطه، ادای سوگند نامه، تایید کمیسیون داوری، و تایید دفتر سیاسی متقاضی می تواند در کمیسیون و یا بخش مورد نظر به عنوان عضو فعال موقتی فعالیت کند.
  • پذیرفته شدن نهایی متقاضی به عنوان “هموند فعال” بستگی به تایید دفتر سیاسی دارد که پس از سه ماه (قابل تمدید تا حداکثر 9 ماه) فعالیت در کمیسیون و یا بخش مربوطه و پس از بررسی گزارش دریافتی از مسئول کمیسیون یا بخش مربوطه می باشد.
  • دفتر سیاسی می تواند اشخاص شناخته شده و یا متخصص که مهارت آنها مورد نیاز شورای ملی ایران می باشد را پس از معرفی از سوی ریاست و یا دفتر سیاسی و یا شورای عالی پس از یک ماه فعالیت در کمیسیون  یا بخش مربوطه به عنوان هموند فعال بپذیرد.
  • طبق بند 4، ماده 40، آیین نامه اجرایی شورای ملی ایران، دفتر سیاسی می تواند هموندان کمیسیون ها را جایگزین و یا برکنار کند.

طبق اساسنامه تنها هموندان فعال می توانند در کمیسیون ها و بخش های شورای ملی ایران عضو باشند. بنا براین هموندی که هنوز عضویت او تایید نشده است بعنوان عضو فعال موقتی  شناخته می شود که مراحل مربوطه، مانند ادای سوگند نامه، و دادن تعهد مبنی بر نداشتن سو پیشینه جزایی و مدنی را طی کرده ولی پذیرفته شدن نهایی وی به عنوان عضو فعال توسط دفتر سیاسی می بایستی بررسی و تایید شود.

بررسی و تایید دفتر سیاسی بر مبنای گزارش مسئول کمیسیون یا بخش مربوطه می تواند فعالیت پس از سه ماه و قابل تمدید تا دو دوره سه ماهه و در مجموع 9 ماه باشد.

برای عضویت در شورای ملی ایران (عضو فعال) لطفا فرم زیر را پر کنید؛ لطفا توجه داشته باشد که بخش های ستاره دار باید پر شوند