زیست بوم و فرهنگ

14

معرفی کمیسیون زیست بوم و فرهنگ شورای ملی ایران

     این کميسيون همانگونه که از نامش بر می آيد، بار آگاه سازی و پاسداری از ارزشهای فرهنگی و زيست بومی، و به ويژه زير بنای شایسته و دارای کاربرد، آنها برای رهايی ميهن و هم ميهنان را بر دوش دارد.

  آرمان اين کميسيون که سرچشمه گرفته از  اصل چهاردهم منشور و همچنين  بندهای وابسته از اساسنامه ی شورای ملی ايران می باشد، تلاش برای بالا بردن آگاهی فرهنگی و زيست بومی است، تا هم میهنانمان با بهره گيری از آنها، به خودآيی های فرهنگی و زيست بومی درخوری دست يابند و با  بهره گيری از اين سرمايه های ارزشمند و کارآ، دست فرهنگ ستيزان و ميهن ويرانگران را از سر ميهن کوتاه سازند.

     بيش از آنچه آمد، کميسيون فرهنگ و زيست بوم، زبان گويای مردم ايران در پيوند با سازمانهای جهانی است، چرا که هم ميهنان درون مرز، در درست استبدادگران دينی گرفتارند و نمی توانند خواست ها و به ويژه هشدارهای خود در پيوند با نابودسازی آثار باستانی ايران که بخشی از بازمانده های تاريخی جهانی هستند را به گوش جهانيان برسانند، و یا خطر آسيبهای وارد شده از سوی دست اندرکاران اين رژيم به زیست بوم پشته يا فلات ايران و جهان را به گوش جهانيان و یه ويژه دست اندرکاران نهادهای وابسته ی جهانی برسانند.

   اين کميسيون از چندين کارگروه و کارگاه سامان گرفته است که هر يک از آنها دارای هموندانی بررخوردار از دانش و بينش و کنش نيکو هستند که هوده و نتيجه کارهای آنان در دسترس همه دوستاران گذاشته می شود.

     بخشهای گوناگون اين کميسيون، همکاری و همياری شما در هر زمينه ی وابسته ای را با آغوش باز پذيرا هستد. دوستاران به آسانی می توانند درخواست همکاری و همياری خود را برای دبيرخانه شورای ملی ايران و يا خود اين کميسيون بفرستند.

يادآوری می شود، بودند کسانی که  بدون داشتن آگاهی چندانی درباره ی فرهنگ و يا زيست بوم به اين کميسيون پيوستند  و پس از پشت سرگذاشتن آموزشهای درخور، خود دارای آگاهی های بسنده و ارزنده شده اند.

شرح وظایف کمیسیون فرهنگ و زیست بوم:

ماده یک: تدوین و ارایه گزارش مستمر از تخریب زیست بوم ایران.

ماده دوم: زیر نظر داشتن رخدادهای مربوط به آثار باستانی ایران، و ارایه گزارش مستمر به دفتر سیاسی.

ماده سوم: شناسایی سازمان های جهانی حامی محیط زیست، ایجاد ارتباط با آنها، و ارایه گزارش های ماده یک به آنها. به مانندUnited Nations Environmental Programme : UNEP

ماده چهارم: ایجاد ارتباط با نهادهای بین المللی و اتاق فکر های  (think tank)حامی محیط زیست، و معرفی شورای ملی ایران و کمیسیون محیط زیست به آنها. ایجاد کانون فکر در کمیسیون زیست بوم به منظور ارایه اطلاعات به فعالان محیط زیست داخل کشور

ماده پنجم: شناسایی میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی مربوط به محیط زیست که ایران امضا کننده آنها است، همچون: کنوانسیون بین المللی استکهلم مورخه 23 می 2003؛ میثاق بین المللی (کنوانسیون) بازل، کنوانسیون روتردام،

پژوهش و شناسایی موارد نقض این میثاق، و اطلاع به نهادهای مرتبط بین المللی به منظور فشار بر رژیم ایران.

ماده شش: شناسایی هنرمندان و اشخاص فرهنگی ایرانی و خارجی، ایجاد ارتباط با آنها به منظور حمایت آنها از شورای ملی ایران و حق مردم ایران مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد.

ماده هفت: توجه ویژه به مقوله آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، و آلودگی آب در نقاط مختلف کشور، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب جنگل ها و گسترش کویر،  و همچنین ارایه گزارش مستمر در اینباره به دفتر سیاسی.

ماده هشتم: همکاری با بخش روابط عمومی، در انتشار خبرنامه شورای ملی ایران، با ارسال خبرهای مستند و قابل انتشار از تخریب زیست بوم و یا مسایل فرهنگی قابل انتشار.

[rev_slider zistboom]