رسانه های آزاد

اهمیت رسانه های آزاد در برگزاری انتخابات آزاد

رسانه ها را رکن چهارم دمکراسی می خوانند، و اندیشمندان، ارزش رسانه های آزاد را به اندازه پارلمان مهم می دانند! یعنی اگر سه رکن های همیشگی یک حکومت دمکراتیک عبارت است از سه رکن مستقل قضایی، پارلمان و اجرایی؛ آنگاه مطبوعات آزاد نیز به اندازه پارلمان و یا قوه قضاییه مستقل، اهمیت داشته و مهم هستند.

برای رسیدن به یک انتخابات آزاد، باید قبل از برگزاری انتخابات، آزادی بیان وجود داشته باشد، و رسانه ها و مردم بتوانند هم گزینه های روی میز را نقد کنند، و تصمیم آگاهانه ای را بگیرند. انتخاب کورکورانه، ارزشی ندارد.

بعد از برگزاری انتخابات نیز، باید آزادی بیان وجود داشته باشد، وگرنه فرد منتخب، ممکن است از قدرت خود سو استفاده کند، اما در صورت وجود رسانه های آزاد، فرد منتخب هیچگاه به خود اجازه سو استفاده نمی دهد، چون می داند رسانه ها، به عنوان نماینده وجدان عمومی، او را به دقت زیر نظر دارند.

از طرف دیگر، برای استقرار دمکراسی در یک جامعه، باید روزنانه نگاران و اهالی رسانه، رفتار مسئولانه ای را پیشه کنند، و تمامی تلاش خود را برای نظارت بر رخدادهای سیاسی، به کار بندند. رسانه ها باید مسوولیت عظیمی که بر دوش خود دارند را به یاد داشته باشند، و برای آگاه سازی جامعه، تمامی تلاش خود را به کار ببندند.

از این رو است که در منشور شورای ملی ایران، به صراحت بر آزادی بیان و آزادی اندیشه تاکید گردیده است و به صراحت گفته شده است:

۸. آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ایران، آزادی تشکل احزاب، اتحادیه های صنفی کارگران وصنعتگران مستقل و همچنین به رسميت شناختن سنديکای کارگری مستقل و حق اعتصاب کارگران و کارمندان،