کمیته های محلی

کمیته های محلی، گروه های داوطلبی هستند که کمیسیون ها را در راستای به سامان رسانی آرمان های شورای ملی ایران در مناطق گوناگون در سراسر جهان یاری می دهند. هر کمیته  محلی دارای یک سرپرست می باشد که از سوی دفتر سیاسی با رایزنی هموندان فعال آن کمیته برگزیده می شود.

کمیته محلی سیدنی

کمیته محلی تورنتو