مرکز اداری-بخش دبیرخانه

وظایف دبیراجرایی شورای ملی ایران

دبیراجرایی یکی از هموندان فعال شورای ملی است که از سوی دفتر سیاسی انتخاب می شود. وی موظف است که محرم اسرار شورای ملی باشد و همه مکاتبه ها و مراودات را امانتداری کند. وی موظف است تحت نظارت مسئول مرکز اداری و در هماهنگی کامل با دبیرخانه به پیگیری امور مربوط به شورای ملی بپردازد.

وظایف دبیر اجرایی به شرح ذیل است:

۱. آرشیو اسناد، ایمیل ها، و کپی تمامی نامه های ارسالی شورای ملی ایران با استفاده از امکانات تکنولوژی گوگل،

۲. استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای اتوماسیون اداری امن، پس از تایید دفتر سیاسی، برای بهبود بخشیدن در اجرای مصوبات دفتر سیاسی،

۳. دریافت، دسته بندی و پیگیری گزارش های هفتگی جلسه های نهادهای شورای ملی (دفتر سیاسی، شورای عالی، کمیسیون ها، هسته های محلی، بخش های مرکز اداری)،

۴. به روز رسانی لیست تصمیم های دفتر سیاسی و پروژه های در دست اجرا جهت هماهنگی و پیگیری برای اطمینان در نهایی شدن پروژه ها،

۵. ارايه گزارشی هر دوهفته، از پیشرفت امور شورای ملی، شامل (پیشنهادهای کمیسیون ها و هسته های محلی و پروژه های در دست اجرا) به دفتر سیاسی،

۶. سهولت بخشیدن به ارتباط کاری بین نهادهای شورای ملی،

۷. وی موظف است در همه مکاتبه ها، مسئول مرکز اداری و مسئول دبیرخانه را در رونوشت قرار دهد،

۸. وی موظف است در مکاتبه ها با کمیسیون ها، دو رابط دفتر سیاسی با آن کمیسیون، مسئول مرکز اداری و مسئول دبیرخانه را در رونوشت قرار دهد،

۹. در صورت کارشکنی و یاعدم پیشرفت کارها، مراتب را به صورت کتبی با مسئول مرکز اداری گزارش می کند، تا در دفتر سیاسی پیگیری شود.

۱۰. وی موظف به شرکت در جلسه های دفتر سیاسی به جزنشست های محرمانه می باشد و دارای حق اظهار نظر و حق رای نمی باشد.وی موظف است که محرم اسرار شورای ملی باشد و همه مکاتبه ها و مراودات را امانتداری کند. وی می بایست گزارش جلسه را تهیه و به دبیرخانه ارسال کند، و همچنین وظیفه پیگیری آنها را بر عهده گیرد.

مسوول دبیرخانه:

۱. دریافت تمامی ایمیل های شورای ملی ایران، و ارجاع هر ایمیل به بخش مربوطه،

۲. ارسال ایمیل ها  و نامه ها ی رسمی شورای ملی به شخصیت ها و ارگان ها با سربرگ و امضای دبیر خانه شورای ملی ایران پس از  ثبت آنها در دفتر اندیکاتور شورای ملی (از قبیل بیانیه یا نامه ها)،

۳. دریافت و دسته بندی گزارش های تمامی نشست های کمیسیون های مختلف، شورای عالی، دفتر سیاسی و بخش های مختلف مرکز اداری. ارسال گزارشات به شورای عالی، دفتر سیاسی و ریاست شورای ملی بر اساس آیین نامه،

۴. ارسال فراخوان نشست های شورای عالی و دفتر سیاسی،

۵. آرشیو تمامی ایمیل های دبیرخانه شورای ملی ایران با توجه به نظر بخش تکنولوژی،

۶. دسته بندی ایمیل های دبیرخانه شورای ملی ایران.

۷. آرشیو فایل های صوتی ضبط شده تمامی جلسات کمیسیون ها، دفتر سیاسی، شورای عالی. با توجه به نظر بخش تکنولوژی

۸. مکاتبه اولیه با درخواست های عضویت در شورای ملی، و سپس ارجاع درخواست عضویت  به دبیر اجرایی به منظور صدور شماره عضوی شورای ملی و ارجاع به مسوول کمیسیون یا بخش مروبطه.

۹.-هر ارگان شورای ملی، که خواستار پیگیری یک پروژه خاص توسط دبیرخانه است، می بایست به صورت کتبی و روشن، این موضوع را به دبیرخانه ابلاغ نماید.

۱۰. وی موظف است در همه مکاتبه ها، مسئول مرکز اداری و مسئول دبیرخانه را در رونوشت قرار دهد،

۱۱. مدیریت تقویم درون سازمانی برای آگاهی رسانی و هماهنگی بین زمان های برگزاری جلسه های نهادهای شورای ملی ایران.