حق تشکیل احزاب وسندیکا

نقش احزاب درتضمین برگزاری انتخابات آزاد:

اگر واژه دمکراسی را بمعنی حکومت مردم بر مردم بپذیریم، در دنیای مدرن و پیشرفته امروز مردم هستند که خود با حق انتخاب و دخالت در برنامه ریزی توسعه و مدیریت و اداره جوامع و کشور سرنوشت خود را در دست میگیرند. پایه های دمکراسی در کشور بر دوش سازمانهای سیاسی و مردم آگاه بنا میشوند.  لذا وظیفه ویژه احزاب آگاهی دادن، سازمان دادن و تشکل مردم بر پایه ایدئولوژی های خاص سیاسی خواهد بود.  احزاب هستند که دانش لازم را در سطح مردمی به جامعه ارزانی میدارند و در انتخابات ضمن هدایت مردم، نمایندگان واقعی آنان را به مجالس قانون گذاری و تصمیم کیری میفرستند تا در امور برنامه ریزی و اجرأ به دولت خادم یاری دهند.  نظارت بر اعمال دولت، هر قدر مردمی، که بتواند در حفظ و حراست از منافع ملی اکثریت و اقلیت بطور مساوی بکوشد نمیتواند بر عهده خود دولت قرار گیرد.  نظارت بر تصمیمات و عملکرد و برنامه های دولت، بدون تأثیر گذاری گروهی خاص، چه مادی و چه معنوی، اقتصادی و یا مذهبی با هر باور سیاسی بعهده مطبوعات و احزاب سیاسی مستقل و آزاد خواهد بود.

درکشورهای پیشرفته مردمی که از دمکراسی واقعی بر خوردارند، احزاب هرگز در کار دولتها و یا امور اجرائی دخالت نکرده و فقط ناظر بر اعمال و کار برد نمایندگان و دولت هستند. به عبارت دیگر، آزادی احزاب و استقلال رسانه های عمومی ضامن تکامل و استواری دمکراسی در کشورها میباشد. بهمین علت است که در جوامع استبدادی و رژیمهای حاکم برمردم، پس از فروپاشی، بعلت نبود سازمانهای سیاسی تار و پود کشورازهم پاشیده و حرج و مرج جایگزین یک دولت خادم میگردد.

لذا، بدون داشتن آزادی کامل مطبوعات و رسانه های عمومی و احزاب سیاسی، انتخابات آزاد برای تعین سرنوشت کشور عملی نخواهد بود. رژیم جمهوری اسلامی در ایران فاقد چنین شرائطی است و در فروپاشی آن ملت با خلأ سیاسی خطرناکی مواجه خواهد شد، مگر آنکه ملت بیدار ایران بخود آید و در تدارک و همگامی و مسئولیت پذیری نسبت به جامعه و کشوردر سایه همبستگی ملی بکوشد. شورای ملی ایران با تنظیم برنامه مدون جهت اداره کشور در دوران گذار پس از فروپاشی رژیم اسلامی در ایران و بر قراری محیط سالم و آزاد سیاسی در کشور اقدام به برگزاری انتخابات آزاد مردمی خواهد نمود.

احزاب