تماس با شورای ملی ایران

شما میتوانید تماس خود را با شورای ملی ایران از طریق ایمیل زیر انجام دهید:

+۳۳ ۷ ۸۸ ۸۰ ۶۲ ۳۰

nciranfe@gmail.com

برای تماس با شورای ملی ایران، می توانید از فرم زیر، استفاده نمایید

www.facebook.com/ShorayeMeliIran
www.twitter.com/Iranncorg