بخش مالی و اداری

بخش مالی

مسئول و اعضای بخش مالی، از هموندان فعال شورای ملی بوده که از سوی دفتر سیاسی انتخاب می شوند.  شرح وظایف بخش مالی به شرح زیر است:

۱. افتتاح حساب های جدید  برای شورای ملی ایران در صورت نیاز و نظارت بر آن،

۲. ایجاد شیوه های الکترونیکی برای افتتاح حساب های الکترونیکی به منظور دریافت حق عضویت و کمک های مالی،

۳. تدوین برنامه های کلان برای جمع آوری کمک های مالی و درآمد زایی برای شورای ملی ایران،

۴. تهیه و ارایه بودجه (بودجه بندی)، کنترل بر منابع مالی (اعتبارات)،

۵. آرشیو، و دسته بندی تمامی اسناد هزینه ها، تراز های مالی شورای ملی،

۶. ایجاد یک آرشیو کاملا محرمانه و به روز، از افرادی که به شورای ملی کمک مالی کرده اند، و برقراری ارتباط با این اشخاص،

۷. ایجاد یک لیست محرمانه، از افرادی که می توانند در شرایط بحرانی به شورای ملی به صورت فوری کمک کنند،

۸. ارایه گزارش کاملا شفاف و قابل درک برای افراد غیر متخصص در هر شش ماه، به منظور انتشار در وبسایت شورای ملی ایران و ارایه به اعضای مجمع عمومی و افرادی که کمک مالی کرده اند،

۹. نظارت، کنترل و حراست از اموال منقول و غیر منقول شورای ملی ایران،

۱۰. ارایه گزارش مستند، هر شش ماه یکبار به دفتر سیاسی و ریاست شورای ملی ایران، از شرایط مالی شورای ملی ایران،

۱۱. اخذ مشاوره های حقوقی لازم، و اطمینان حاصل کردن از تطبیق عملکرد بخش مالی شورای ملی ایران با قوانین مصوب کشورهایی که در آن فعالیت دارد،

۱۲. صدور کارت عضویت برای اعضای جدید و دریافت حق عضویت، پس از اینکه کمیسیون ها، عضو جدیدی را پذیرفتند و هویت عضو جدید در کمیسیون داوری مورد تایید قرار گرفت، و اعضای جدید، دوره هایی آموزشی لازم را طی نمودند،

۱۳. تهیه و ارایه گزارش حسابداری سالیانه شورای ملی،