بخش فن آوری

مسئول خدمات تکنولوژی و گروهش موظف به مدیریت تارنمای رسمی شورای ملی ایران، شبکه های اجتماعی و رسیدگی به امور تکنیکی نهادهای شورای ملی از جمله کمیسیون ها می باشد.

بند 1 – مسئول بخش تنکنولوژی موظف است هر بیست وچهارساعت یکبار، بایگانی الکترونیکی (دیتابیس) کلیه اطلاعات به روز شده دبیرخانه را در اختیار دفتر ریاست شورای ملی ایران قرار دهد.