اساسنامه و آیین نامه داخلی

متن اساس نامه شورای ملی ایران را در زیر می بینید و همچنین می توانید در این پیوند، دانلود کنید

[rev_slider asasnameh]

اساس نامه توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده، و آیین نامه داخلی توسط ارگان های داخلی شورای ملی ایران تدوین گردیده است

متن  آیین نامه داخلی شورای ملی ایران را در زیر می بینید و همچنین  می توانید در این پیوند، دانلود کنید

[rev_slider aiinname]