اتاق مشاورین

بر اساس بنده نوزدهم اساسنامه شورای ملی ایران، دفتر سیاسی اجازه دارد تا مشاورینی را برگزیند. این مشاورین می بایست به تایید شورای عالی برسند.

این گروه از مشاورین، اتاق مشاورین شورای ملی ایران را تشکیل می دهند، و به دفتر سیاسی در تصمیم گیری ها، یاری می رسانند و دفتر سیاسی، از بینش و دانش آنها، بهره می گیرد.

در دوره جدید، هنوز دفتر سیاسی، مشاوری را بر نگزیده است.